Alphabetical Listing of Species within this Taxa Group:
species     Diporeia hoyi T4021791
species     Monoporeia affinis T4003707
species     Pontoporeia femorata T4003747