NMFS Office of Science & Technology   |   Marine Ecosystems Division
  <-- back to previous page -- Investigator Summary   <-  Biological Atlas of the Arctic Seas 2000 (Data Summary)   <-  COPEPOD: The Global Plankton Database    

INVESTIGATOR SUMMARY

  Associated INVESTIGATORS
... listed in alphabetical order ...
 • Nickoli Adrov
 • T. Bernshtein
 • V. G. Bogorov
 • Thomas E. Bowman
 • James Bruce
 • Stanislav G. Denisenko
 • Nikolay V. Druzhkov
 • Norman Hillman
 • Gennady V. Ilyin
 • M.M. Kamshilov
 • V.L. Khmiznikova
 • I.A. Kiselev
 • Leonid Kuznetsov
 • Viktor V. Larionov
 • Pavel R. Makarevich
 • V.A. Nesmelova
 • Thomas K. Newbrury
 • V.P. Ptokhov
 • Roukhiya
 • Maria I. Roukhiyainen
 • Vladimir M. Savinov
 • A.A. Solovjova
 • Sergey F. Timofeev
 • P.I. Usatschev
 • M.A. Virketis
 • M.M. Zabelina
 • Angelina A. Zelikman
 • Aleksey Zuyev
( click here ) to report missing or incorrect metadata

  Associated INSTITUTIONS
 • AtlantNIRO - Atlantic Research Inst of Fishing Economy and Oceanography
 • MHI - Marine Hydrophysical Institute (Sevastopol - Ukraine)
 • MMBI - Murmansk Marine Biological Institute of Academy of Sciences
... listed in alphabetical order ...
( click here ) to report missing or incorrect metadata

  Associated COUNTRIES
 • Soviet Union
( click here ) to report missing or incorrect metadata

  Data SOURCE

 • Matishov, G.G., P. Makarevich, S. Timofeev, L. Kuznetsov, N. Druzhkov, V. Larionov, V. Golubev, A. Zuev, N. Adrov, V. Denisov, G. Iliyn, A. Kuznetsov, S. Denisenko, V. Savinov, A. Shavikyn, I. Smolyar, T. O' Brien, O. Baranova, 2000i: Biological Atlas of the Arctic Seas 2000: Plankton of the Barents and Kara Seas. NOAA Atlas NESDIS 39. U.S. Gov. Printing Office, Wash., D.C., 348 pp.
 • Associated Website:   www.nodc.noaa.gov/OC5/BARPLANK/start.html
 • ( NOTE: this link will take you away from this website )

 • Data Contact (email):   Igor.Smolyar@noaa.gov
Sub-Collection:   Biological Atlas of the Arctic Seas 2000 COPEPOD
http://www.st.nmfs.noaa.gov/copepod
Web v14.1   [ 2017-Sep ]