# of Observations   ITIS TSN  Scientific Name (as provided)
27172 95496  Euphausiacea spp. 
20321 95501  Euphausia spp. 
4292 95581  Thysanoessa macrura 
2948 95500  Euphausiidae spp. 
1594 95571  Thysanoessa spp. 
830 95576  Thysanoessa longipes 
477 95573  Thysanoessa inermis 
376 95517  Euphausia frigida 
344 95515  Euphausia vallentini 
320 660852  Thysanoessa raschii 
192 95575  Thysanoessa longicaudata 
160 95502  Euphausia pacifica 
144 660851  Tessarabrachion oculatus 
140 95578  Thysanoessa spinifera 
140 95540  Nematoscelis difficilis 
139 95536  Nematobrachion flexipes 
136 95518  Euphausia triacantha 
79 95558  Stylocheiron maximum 
24 95534  Meganyctiphanes norvegica 
17 95582  Thysanopoda spp. 
11 95533  Meganyctiphanes spp. 
9 95556  Stylocheiron spp. 
9 660849  Euphausia krohnii 
8 95516  Euphausia lucens 
8 95514  Euphausia superba 
2 95574  Thysanoessa inspinata 
2 95547  Nyctiphanes spp. 
1 95557  Stylocheiron longicorne